Uniden


Yaesu-Cobra-Galaxy - 4 Pin Inline Mic Jack to President Lincoln II 6 Pin Mic Plug
Yaesu-Cobra-Galaxy - 4 Pin Inline Round Mic Jack to Uniden Tempo 2020 4 Pin Inline Microphone Plug